Prihlásenie na účet

Nový užívateľ? Zaregistruj sa!

zabudli ste heslo?

Zabudnuté heslo

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou MaRaS, s. r. o. so sídlom Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica, IČO: 48 067 989 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) a užívateľmi, ktorí sú zaregistrovaní na portály www.promenu.sk (ďalej len „Užívateľ“. MaRaS, s. r. o. je prevádzkovateľom a poskytovateľom služieb portálu www.promenu.sk.

Práva a povinnosti vyplývajú z registrácie užívateľa, ktorou si užívateľ objednáva od Prevádzkovateľa služby sprostredkované cez webový portál.

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

ProMenu.sk je portál, ktorý Vám poskytuje informácie o dennom obedovom menu. Poskytujeme informácie všetkým návštevníkom, ktorí sa stravujú v reštauráciách. Našim cieľom je informovať návštevníkov o dennej ponuke obedového menu. Návštevník môže nájsť dennú ponuku vyhľadávaním podľa mesta, v ktorom hľadá obedové menu. Užívateľ môže služby využívať ako registrovaný aj neregistrovaný užívateľ (návštevník portálu). ProMenu.sk poskytuje všetky služby najmä prevádzkam, ktoré majú vo svojej ponuke denné obedové menu. Naše služby môžete získať zaregistrovaním.

Účelom prevádzkovateľa portálu ProMenu.sk je poskytovanie služieb a ich predaj prevádzkarom, ako aj poskytovanie reklamy a propagácie prevádzkarom (registrovaným užívateľom). Účelom je aj informovanie všetkých návštevníkov portálu ProMenu.sk o reštauráciách a o ich ponuke denného obedového menu.

Článok II.

Naše služby

Pripravili sme pre Vás, nových užívateľov dva balíky, prostredníctvom ktorých môžete využívať naše služby.

Propagácia Vašej reštaurácie

Máte reštauráciu? A ešte tu nie je? Teraz to môžete ľahko napraviť. Staňte sa súčasťou úspešného projektu.

Balík “ProMenu PLUS”

  • Pridanie obedového menu
  • Profil reštaurácie
  • Fotografie
  • Banner
  • Reklamný text
  • Otváracie hodiny
  • Adresa
  • Kontaktné údaje
  • Úprava 24/deň
  • Zobrazenie reštaurácie v aplikácii
  • Vyhľadávanie v aplikácii podľa polohy
  • Zverejnenie webovej a FB stranky
  • Po nahrati menu zverejnenie na FB 1 klikom
  • Nahratie celého jedálneho listka
  • Nahrávanie menu a celú správu profilu budeme robiť za Vás
Objednať

Článok III.

Registrácia užívateľa a objednanie služieb

Ak máte záujem stať sa našim užívateľom, podmienkou využívania našich služieb ProMenu.sk je registrácia. Právo zaregistrovať sa má každý, kto je vlastníkom, prevádzkarom alebo správcom prevádzky(ďalej len „prevádzkar“), ktorá má vo svojej ponuke denné obedové menu. Zaregistrovať prevádzku a objednať služby môže aj osoba, ktorá je na to oprávnená prevádzkarom. Objednaním služieb súhlasíte s návrhom na uzavretie zmluvy.

Ak spĺňate túto podmienku, vyberiete si balík služieb, ktorý si objednáte a vyplníte registračný formulár. Registračný formulár obsahuje informácie o užívateľovi. Odoslanie vyplneného registračného formulára je prejavom vôle užívateľa objednať si služby portálu ProMenu.sk. Po prijatí Vašej objednávky Vám bude doručený aktivačný e-mail na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v registračnom formulári. Kliknutím na link uvedený v e-maily získavate administrátorsky prístup k účtu(ďalej len „profil“).

Článok IV.

A) Práva a povinnosti prevádzkovateľa

 1. ProMenu.sk poskytuje služby tak, ako sa na portáli nachádzajú. Promenu.sk nezodpovedá za prípadné vady portálu alebo za akúkoľvek škodu spôsobenú používaním služieb. Zaručuje sa za odstránenie prípadnej vady, bez zbytočného odkladu.
 2. ProMenu.sk sa zaväzuje zabezpečiť prevádzku portálu a umožniť využívanie objednaných služieb.
 3. ProMenu.sk má právo zrušiť príspevok užívateľa a profil užívateľa. Právo uplatní, ak je účet využívaný v rozpore s platnými právnymi predpismi, s obchodnými podmienkami alebo v rozpore s dobrými mravmi.
 4. ProMenu.sk má právo odmietnuť žiadosť o registráciu v prípade pochybností o správnosti a pravdivosti uvedených údajov.
 5. ProMenu.sk má právo nakladať s informáciami o užívateľovi v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu, zrušením účtu toto právo nie je dotknuté. ProMenu.sk má právo nakladať s obsahom, ktorý užívateľ zverejnil a s obsahom, na ktorý sa vzťahujú práva duševného vlastníctva, v rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu bez nároku na odmenu.
 6. ProMenu.sk má právo prerušiť poskytovanie služieb(z dôvodu technickej odstávky, odstraňovania prípadnej vady alebo z akéhokoľvek iného dôvodu). ProMenu.sk nezodpovedá za škody spôsobené prerušením poskytovania služieb.

B) Práva a povinnosti užívateľa

 1. Užívateľ má právo používať profil a využívať služby, ktoré portál ProMenu.sk poskytuje v rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu. Užívateľ je povinný využívať služby v súlade s platnými právnymi predpismi, s obchodnými podmienkami a s dobrými mravmi.
 2. Užívateľ zodpovedá za všetok obsah zverejnený prostredníctvom jeho profilu.
 3. Užívateľ je povinný uvádzať pravdivé informácie. Užívateľ je povinný propagovať portál ProMenu.sk, najmä umiestnením prijatých reklamných materiálov na viditeľnom mieste. Užívateľ je povinný uvádzať názov alebo logo webu ProMenu.sk na ponuke denného obedového menu.
 4. Užívateľ má právo účet kedykoľvek zrušiť. Účet môžete zrušiť požiadaním, telefonicky alebo e-mailom. Účet zruší prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu po prijatí Vášho emailu.

Článok V.

Ochrana osobných údajov

Pri registrácii je potrebné vyplniť formulár a tým nám poskytnúť niektoré údaje, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie našich služieb. Údaje sú chránené v našej databáze. Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov.

Potvrdením obchodných podmienok a objednaním služieb udeľuje užívateľ prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie, správu a uchovanie osobných údajov výlučne na účely prevádzky portálu. Užívateľ má právo súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Článok VI.

Cena za služby

Cena za služby je uvedená priamo na portáli. Na portáli je uvedený aj spôsob platenia za poskytovanie služieb. Užívateľovi bude zaslaná elektronická faktúra. Po prijatí platby bude užívateľovi zaslaná faktúra – riadny daňový doklad. Predpokladom poskytovania služieb, ktoré sú platené je prijatie platby.

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na portáli www.promenu.sk.
 2. Vstupom na portál súhlasí užívateľ súhlasí s týmito podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 3. ProMenu.sk má výhradné právo kedykoľvek zmeniť všeobecné obchodné podmienky. Zmena je platná a účinná dňom schválenia zverejnenia.
 4. Objednaním našich služieb, súhlasíte s návrhom na uzavretie Zmluvy o poskytovaní služieb(t. j. záväzným objednaním služieb a potvrdením poskytovania objednaných služieb). Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytovaní služieb(t. j. záväzným objednaním služieb a potvrdením objednávky). Právne vzťahy zmluvy sa budú riadiť všeobecnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., ktorým je Obchodný zákonník, ustanoveniami týchto obchodných podmienok a individuálnymi dojednaniami v zmluve.
 5. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1. marca 2015.